Narzędzia osobiste
Integrator Informacje ogólne  > Regulamin korzystania z biuletynu Integrator
Integrator nr III/2018(142)
 
 

Regulamin korzystania z biuletynu Integrator

 
 1. Przedmiot ochrony.
  Serwis INTEGRATOR ONLINE ("Serwis"), stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 ("Ustawa"), do którego autorskie prawa majątkowe przysługują wydawcy biuletynu INTEGRATOR tj. - SOLIDEX Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. J. Lea 124. (dalej: "SOLIDEX") wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047419. Serwis INTEGRATOR ONLINE jest udostępniany w ramach www.SOLIDnySerwis.pl - portalu Grupy SOLIDEX prowadzonego przez SOLIDEX S.A.

  Tytuł biuletynu "INTEGRATOR" jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism (ISSN 1233-4944), a znak graficzny i słowny tytułu podlega ochronie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2001 r. Nr 49 poz. 508.
 2. Warunki korzystania z biuletynu.
  INTEGRATOR ONLINE udostępniany jest osobom korzystającym z portalu Grupy SOLIDEX (Użytkownikom Portalu) bez konieczności logowania się do Serwisu. SOLIDEX udostępnia i zezwala Użytkownikom Portalu, na przeglądanie Serwisu, zawierającego artykuły lub inne materiały prasowe lub dziennikarskie publikowane w biuletynie INTEGRATOR. Korzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika Portalu praw na dobrach niematerialnych do utworów zawartych w Serwisie. Zakres korzystania z utworów określa Ustawa powołana w pkt 1. Regulaminu. W szczególności Użytkownik Portalu może dokonywać wydruku utworu nie w celach zarobkowych oraz jednokrotnie utrwalić utwór na nośniku elektronicznym lub magnetycznym jedynie dla celów prywatnych. Korzystanie z utworów mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody SOLIDEX oraz wykupienia licencji i zawarcia w tym zakresie odrębnej umowy.
 3. Rozszerzenie ograniczenia.
  Na podstawie niniejszego Regulaminu zabrania się w szczególności kopiować utwory lub ich części w zakresie szerszym niż dopuszczony w Regulaminie, a także udostępniać utwory publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w Ustawie.
 4. Wyrządzenie szkody.
  SOLIDEX jest uprawniony do dochodzenia roszczeń powstałych w wyniku naruszenia przez Użytkownika Portalu Regulaminu lub przepisów Ustawy. Jeżeli w wyniku naruszenia Regulaminu poniesie szkodę osobom trzecia, Użytkownik Portalu jest zobowiązany do naprawienia tej szkody, jeżeli osoba poszkodowana wystąpi o odszkodowanie do SOLIDEX. Ponadto Użytkownik Portalu będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez SOLIDEX z tej przyczyny.
 5. Zastrzeżenie SOLIDEX.
  SOLIDEX zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do minimum.
 6. Wyłączenie odpowiedzialności
  SOLIDEX nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Archiwum Serwisu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów.
 7. Wejście w życie Regulaminu.
  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą opublikowania w Serwisie. SOLIDEX zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu opublikowania ich w Serwisie.
"Integrator"
Akcje Dokumentu

Nasze cookies są bezpieczne! Korzystamy z nich w minimalnym zakresie tak, aby nasz serwis był jak najlepiej dopasowany do potrzeb Użytkowników. Warunki przechowywania oraz dostępu do plików cookies, można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek pozwalają na zapisywanie cookies. Więcej informacji w naszej polityce cookies.

[X] Zaakceptuj, by informacja więcej się nie pojawiała